ข้อสอบ TOEIC Listening Comprehension แบบเต็ม (10 ชุด รวมทั้งหมด 1,000 ข้อ)

ชุดที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=t6BLT37JkEQ

ชุดที่ 2

https://www.youtube.com/watch?v=e0w3RKksgkc

ชุดที่ 3

https://www.youtube.com/watch?v=Wlcd9jFs5BE

ชุดที่ 4

https://www.youtube.com/watch?v=6CXVrKQwvgc

ชุดที่ 5

https://www.youtube.com/watch?v=o6Ytr9Y1luk

ชุดที่ 6

https://www.youtube.com/watch?v=GBl1iZ-k6F8

ชุดที่ 7

https://www.youtube.com/watch?v=T4f474xhSD0

ชุดที่ 8

https://www.youtube.com/watch?v=O8wd3ItaCfo

ชุดที่ 9

https://www.youtube.com/watch?v=2Gqeb98I_rs

ชุดที่ 10

https://www.youtube.com/watch?v=5E8oOklEzxs

ข้อสอบ TOEIC Reading Comprehension

https://www.opendurian.com/exercises/toiecset1/1/

https://www.opendurian.com/exercises/toeicset2/1/

https://www.opendurian.com/exercises/toeicset3/1/

TOEIC Mock Test (Incomplete Sentences) 1

TOEIC Mock Test (Incomplete Sentences) 2

TOEIC Mock Test (Incomplete Sentences) 3

TOEIC Mock Test (Incomplete Sentences) 4

TOEIC Mock Test (Incomplete Sentences) 5

TOEIC Mock Test (Incomplete Sentences) 6

TOEIC Mock Test (Incomplete Sentences) 7

TOEIC Mock Test (Incomplete Sentences) 8

TOEIC Mock Test (Incomplete Sentences) 9

TOEIC Mock Test (Incomplete Sentences) 10

TOEIC Mock Test (Incomplete Sentences) 11

TOEIC Mock Test (Incomplete Sentences) 12

TOEIC Mock Test (Incomplete Sentences) 13

TOEIC Mock Test (Incomplete Sentences) 14

TOEIC Mock Test (Incomplete Sentences) 15

TOEIC Mock Test (Incomplete Sentences) 16

TOEIC Mock Test (Incomplete Sentences) 17

TOEIC Mock Test (Incomplete Sentences) 18

TOEIC Mock Test (Incomplete Sentences) 19

TOEIC Mock Test (Incomplete Sentences) 20

TOEIC Mock Test (Incomplete Sentences) 21

TOEIC Mock Test (Incomplete Sentences) 22

TOEIC Mock Test (Incomplete Sentences) 23

TOEIC Mock Test (Incomplete Sentences) 24

TOEIC Mock Test (Incomplete Sentences) 25

TOEIC Mock Test (Incomplete Sentences) 26

TOEIC Mock Test (Incomplete Sentences) 27

Leave a Reply